صفحه اهدای کتاب آرولیان زرویتسنر

به هموطنان غریبی که در جای جای سرزمین خراسان سرگردانند...
صفحه اهدای کتاب آرولیان زرویتسنر (نقل قصه‌های شرقی)، گزیده قصه‌های زینت‌المجالس.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص ۶۶۱.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان