شركت در همايش گفت‌وگوی اديان

موسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در ۲۴ مرداد ۱۳۸۱، به دعوت مجمع كانون گفتگوی تمدن‌های دانشجويان سراسر كشور و كانون گفت‌وگوی اديان دانشگاه الزهرا، ‌در همايش گفت‌وگوی اديان كه در دانشگاه الزهرا برگزار شد،‌ شركت كرد. در اين همايش، موسسه پژوهشی،‌ برگزاری كارگاه ادبيات كودكان ارمنی و آشوری را با عنوان «بازشناسی هويت فرهنگی كودكان ايران» ‌بر عهده داشت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان