شاگردان مدرسه رشدیه

شاگردان مدرسه رشدیه. ۱۳۱۶
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: بنیادگذاری مدارس نو، ص۱۹۴.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان