سر گرز يا عصای سلطنتی

سر گرز يا عصای سلطنتی، ۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ پ.م.
موزه دانشگاه فيلادلفيا.
تاريخ ادبيات کودکان ايران (ادبيات شفاهی و دوران باستان) فصل: ک

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان