سرلوح کتاب تأدیب الاطفال مفتاح‌الملک

سرلوح کتاب تأدیب الاطفال مفتاح‌الملک. ۱۲۹۳ق.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: تصویر در کتاب‌های چاپ سنگی کودکان، ص ۷۱۵.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان