زندگی کودکان در دوره اسلامی ۱

در تصویرها و متن های ایران پس از اسلام نیز نشانه هایی از زندگی کودک و جایگاه او در جامعه به چشم می خورد. تصویر کودکان مکتب خانه ای تنها نسخه مصور قابوس نامه یا حضور کودکان در مینیاتورهای آن دوران، نمونه هایی از این نشانه هایند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان