زندگی هفتگی مخصوص دانش آموزان

زندگی هفتگی مخصوص دانش آموزان

در اردیبهشت سال ۱۳۲۷ این نشریه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید حسین آموزگار خراسانی منتشر شد.

هدف این نشریه ی خصوصی که دو بار در ماه برای مخاطب نوجوان منتشر می شد آن بود كه با نفوذ گسترده در ميان دانش‌آموزان، به نيازها‌ی جنبی آن‌ها در فراگيری درس‌ها ياری رساند و نقش يک رسانه‌ی كمک آموزشی را بازی كند. این نشریه به سبب تنگناهای مالی، پس از دو سال از انتشار باز ایستاد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان