زندگی كودكان در دوره اسلامی۲

در تصویرها و متن های ایران پس از اسلام نیز نشانه هایی از زندگی كودك و جایگاه او در جامعه به چشم می خورد. تصویر كودكان مكتب خانه ای تنها نسخه مصور قابوس نامه یا حضور كودكان در مینیاتورهای آن دوران، نمونه هایی از این نشانه هایند.
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان