زندگي كودكان در دوران مشروطه

برای نشان دادن جایگاه اجتماعی كودكان و نوجوانان و وضعیت فرهنگی و ادبی آن ها در این دوره، تصاویر مربوط به زندگی كودك و خانواده، آموزشكده های سنتی (مكتب خانه) و مدارس جدید، كودك در هنگام كار و بازیو... انتخاب و به نمایش گذاشته شدند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان