زبان، مجله ی جبار باغچه بان

زبان، مجله ی جبار باغچه بان

اول بهمن ۱۳۲۳، مجله ی زبان یا زبان آموزگار با مدیریت جبار باغچه بان آغاز به کار کرد. زبان، ماهنامه ای با اندرونه ی اجتماعی و آموزشی بود.

این نشریه وابسته به جبهه آزادی و مدیر مسئول آن آذر رهنما بود. برخی شماره های این مجله شامل صفحه هایی برای كودكان بود كه در آن ها باغچه بان با زبانی صمیمانه و ساده با كودكان سخن می گفت و برای آنان داستان می نوشت. برخی از زیباترین شعرهای باغچه بان همراه با تصویر و نمونه هایی از نخستین متون غیرداستانی به فارسی برای كودكان در این صفحه ها آمده است. مجله زبان تا سال ۱۳۲۶ منتشر می شد.

راهنما
روز: 
۱
ماه: 
بهمن

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان