زادروز مریم فخر اعظیم تقوی شیرازی (فخری گلستان) (۱۳۰۴)، از اولین فعالان ساماندهی وضعیت کودکان خیابانی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان