زادروز جاناتان سویفت (۱۶۶۷)، نویسنده و شاعر ایرلندی خالق سفرهای گالیور

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان