زادروز اریک کارل (۱۹۲۹)، تصویرگر – نویسنده امریکایی پدیدآورنده "کرم گرسنه گرسنه"

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان