روی جلد کتاب محور ارض

روی جلد کتاب محور ارض: سیاحات خارق‌العاده ژول ورن
 ترجمه: احمد احسان. ۱۳۰۹ق.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص۶۴۸.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان