روی جلد کتاب بصیرة‌الاطفال رشید بک افندی‌زاده

روی جلد کتاب بصیرة‌الاطفال رشید بک افندی‌زاده
۱۳۱۹ق.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص۶۳۹.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان