روز پژوهش

روز پژوهش

وزارت علوم تحقيقات و فناوری از سال ‪ ۱۳۷۹ ‬چهارمين هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاری كرد و از سال ‪۱۳۸۴‬ اين نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغيير يافت.

راهنما
روز: 
۲۵
ماه: 
آذر

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان