روز جهانی زن

روز جهانی زن

 مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در مراسمی كه مركز فرهنگی زنان به مناسبت روز جهاني زن (۸ مارس) از تاريخ ۱۵ الی ۱۷ اسفند درمركز توانمند سازی تشكل‌های غيردولتی (وابسته به شهرداری) برگزار كرد، حضوری چشمگير داشت. اين مؤسسه افزون بر معرفی كتاب تاريخ ادبيات كودكان ايران كه در هر دوره جايگاه دختران را در آموزش و ادبيات بررسی كرده است، از دو تن از پيشكسوتان آموزش كودكان، خانم عفت مطيعی و شمس‌النهار مجد تجليل كرد.

عفت مطيعی از سال ۱۳۰۳ در كودكستان سرهنگ صبا و سپس در كودكستان برسابه به عنوان مربی مشغول به كار شد و در سال ۱۳۲۵ نخستين كودكستان شهر قزوين را با نام كودكستان مهين بنياد نهاد. شمس‌النهار مجد از پيشكسوتان آموزش دختران در ايران و مدير تنها دبيرستان شهر بم كرمان در سال‌های نزديك به ۱۳۲۰ بود.


عفت مطيعی در حال خواندن شعری از دوران کودکی خود


شمس‌النهار مجد، نفر دوم از سمت راست

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان