روزگار نو (۱۳۵۷ – ۱۳۰۰) ۳

در این بخش، تابلوهای تصویری  مربوط به زندگی كودك در خانواده، آموزشگاه های نو، پیشگامان ادبیات كودكان و آموزش و پرورش، كتاب های چاپی، اولین نشریه های كودكان، اسباب بازی ها، نوارهای صوتی و صفحه گرامافون و شهر فرنگ به نمایش گذاشته شدند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان