روزگار نو (۱۳۵۷ – ۱۳۰۰) ۱

در این بخش، تابلوهای تصویری مربوط به نخستین کودکستان ها و آموزشگاه های نو، پیشگامان ادبیات كودكان و آموزش و پرورش شامل تصویرهایی از جبار باغچه بان با دانش آموزان خود به نمایش گذاشته شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان