راهنمایی ارزشمند برای جهت یابی آینده

راهنمایی ارزشمند برای جهت یابی آینده

به تازگی نشریه "‌مطالعات ایرانی " وابسته به دانشگاه هاروارد و انستیتوی مطالعات ایرانی شهر گوتینگن آلمان ، در بخش بررسی آثار، مقاله ای با عنوان "‌ تاریخ ادبیات کودکان ایران " نوشته هومن هارونی در شماره دوم آوریل ۲۰۱۰ منتشر کرده است. هومن هارونی در این نوشته با اشاره به مشکلات سامانه آموزش پرورش ایران و تاریخ پر فراز و نشیب ان و بازتاب آن د رکتا ب های ۱۰ جلدی تاریخ ادبیات کودکان ایران نوشته محمدهادی محمدی و زهره قایینی، به نقش این کتاب ها در بهبود این سامانه در آینده اشاره می کند.
هارونی می نویسد که مجموعه چندین جلدی تاریخ ادبیات کودکان راهنمای ارزشمندی است برای جهت یابی آینده است. این اثر به برنامه ریزان آینده این امکان را می دهد که با تکیه بر دستاورد های تاریخی و آزمون خطاهای گذشته که در این اثر به روشنی بازتاب یافته اند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند،‌ راه روشن و واقع‌بینانه‌ای برای برون رفت از این بی راهه های آموزشی برگزیده شود. به باور هارونی این نخستین اثر آکادمیکی است که در ایران چنین گسترده به تجزیه و تحلیل تاریخ ادبیات کودکان ایران پرداخته است. هومن هارونی ضمن توصیف ویژگی های ظاهری کتاب و تقسیم بندی فصل ها و موضوع ها، به این نکته مهم اشاره می کند که:‌ نویسندگان این اثر هیچگاه تلاش نکرده اند که در پژوهش های خود با ایجاد مرز و یا تکیه بر تعریف ها و قانونمندی ها،‌ یافته ها و داده های تاریخی را با تئوری های خود متناسب و منطبق سازند. بر عکس آن ها کوشیده اند که با آوردن مثال ها و نمونه های بسیار،‌ استثناها و نمونه های متفاوت را در بستر مطالعات تاریخی به خوانندگان نشان دهند. هارونی با اشاره به اهمیت این اثر درمطالعات تاریخی آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان ایران، ‌ابراز امیدواری کرده است که سه جلد آخر این اثر که نزدیک به سه سال است که در انتظار گرفتن اجازه نشر به سر می برد،‌ به زودی منتشر شود.

 The History of Children's Literature in Iran, Mohammad Hadi Mohammadi and Zohreh Ghaeni .Harouni, Houman: Iranian Studies, Volume 43, Issue 2 April 2010 , pages 295 - 304 Affiliations: a Harvard University, Institute of Iranian Studies, Goettingen

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان