درخت آسوریک

تصویری از متن کهن منظومه آسوریک یا افسانه درخت خرما و بزی ، کهن ترین متن ادبی کودکان.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان