دختربچه و مادر در نزد دعانویس

دختربچه‌ای همراه مادرش به نزد دعانویس و جنگیر رفته است
 نقاشی بدون امضاء منصوب به کمال‌الملک
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: نقش دختران در کتاب‌های کودکان، ص ۴۰۵.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان