دانش آموز. میرزا حسینخان

دانش آموز. میرزا حسینخان
بدون تاریخ.  چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: مواد آموزشی و نخستین کتاب‌های درسی فارسی، ص ۳۱۷.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان