دانش آموز، نشریه وزارت فرهنگ

دانش آموز، نشریه وزارت فرهنگ

در اسفند ۱۳۲۷ وزارت فرهنگ با هدف پرورش دانش آموزان نوجوان، نشریه ای با عنوان دانش آموز و به فاصله پانزده روز یکبار منتشر کرد که انتشار آن تا سال ۱۳۳۹ ادامه یافت.

مدیرمسئولی این نشریه را به ترتیب مشایخ فریدنی، ابراهیم دیلمقانیان، عباس یمینی شریف، اقبال یغمائی به عهده داشته اند. اولین هیئت تحریریه نشریه مرکب از نمایندگان دانش آموزان هر دبیرستان و چند تن از معلمان و نویسندگان مبرز بودند. این نشریه در طول انتشار و با تغییر مدیرمسئولانش دستخوش تغییرات زیادی شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان