خواندن مادر و کودک 

موزه هنرهای زیبا مونتگمری (آلاباما)
فردریک وارن فریر ۱۸۹۶
رنگ روغن روی بوم

Mother and Child Reading

(Frederick Warren Freer (1896
(Montgomery Museum of Fine Arts (Alabama
Painting - oil on canvas

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان