خواستگاری قصاب و علاف از خاله سوسکه

خواستگاری قصاب و علاف از خاله سوسکه
کتاب شیرین خاله سوسکه و آقا موشک. ۱۳۱۵ش. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: ادبیات مکتب‌خانه‌ای، ص ۶۴.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان