خط و ربط، نشریه هنری کانون

خط و ربط، نشریه هنری کانون

نشریه خط و ربط پیوست نشریه پویه، از فروردین ۱۳۵۵ با امتیاز لیلی امیرارجمند و زیر نظر پرویز کلانتری آغاز به انتشار کرد.

این نشریه می‌کوشید مربیان هنر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با تاریخ و بنیادهای هنر نقاشی و شیوه های کار با کودکان در این زمینه آشنا کند. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت و پنج شماره از آن منتشر شد. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان