خريد كتاب

كتابخانه تحقيقاتی مؤسسه، در ادامه خريد كتاب از فروشگاه‌های دست‌دوم فروشی، از ۱۹ بهمن الی اول اسفند با شناسايی و خريد ۳۳ عنوان كتاب کودك و نوجوان بين سال‌های ۱۳۳۰ - ۱۳۵۷، بخش ديگری از کمبودهای مجوعه کتابخانه را کامل کرد. بيشتر كتاب‌های كودكان و نوجوانان بين سال‌های۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ كه به مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات کودکان، اهدء و يا از دستفروش‌ها خريداری می‌شوند چون در شرايط بدی نگهداری می‌شوند، نياز به بازسازی و صحافی دارند. از تير ماه سال جاری تا كنون ۵۲۰ جلد از اين کتاب‌ها بازسازی و صحافی شده‌اند. در روز دوشنبه ۲۱ بهمن، ۶۰ جلد ديگر از كتاب‌های آسيب ديده به صحافی فرستاده شدند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان