جام زرين حسنلو

جام زرين حسنلو، سده ۱۲ب.م.
تاريخ ادبيات کودکان ايران (ادبيات شفاهی و دوران باستان)
فصل: روايت کودکی يک سرزمين، ص ۸.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان