تيمور نوه‌اش را در آغوش گرفته است

ظفرنامه، ۹۳۵هـ. ق.، كتابخانه كاخ گلستان تهران
تاريخ ادبيات كودكان ايران (ادبيات كودكان پس از اسلام)
فصل: اندرزنامه‌ها و متن‌های اندرزی، ص ۱۱۹.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان