تعلیم و تربیت، نشریه وزارت معارف

تعلیم و تربیت، نشریه وزارت معارف

مجله ی تعلیم و تربیت برای نخستین بار در فروردین ۱۳۰۴ش. به مدیر مسئولی علی اصغر حکمت از سوی وزارت معارف منتشر شد.

این نشریه به شکل ماهانه و با هدف ترویج نظریه ها و دیدگاه های فنی درباره ی آموزش و پرورش و آشنا ساختن آموزگاران با مسائل فنی آموزش و پرورش آغاز به انتشار کرد. هر شماره از نشریه دارای دو بخش فنی و رسمی بود. بخش فنی شامل مقالاتی به قلم نویسندگان مختلف درباره ی آموزش و پرورش و بخش رسمی شامل دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و نظامنامه های اداری بود. مجله تعلیم و تربیت تا پایان سال ۱۳۰۶ منتشر شد و از آن پس تا اسفند ۱۳۱۲ تعطیل بود. ولی مجددا در فروردین سال ۱۳۱۳ با همان سبک و روش سابق ولی با چاپ مناسب تر و تنوع مطالب بیشتر، شروع به انتشار کرد. مدیر مسئول این دوره از نشریه نصرالله فلسفی بود. از سال هشتم، یعنی ۱۳۱۷، نام نشریه به ماهنامه آموزش و پرورش تغییر پیدا کرد و با مدیر مسئولی محیط طباطبائی به انتشار خود ادامه داد. این نشریه تا سال ۱۳۵۷ منتشر می‌شد.

راهنما
ماه: 
فروردین

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان