تصویر معلمی که شاگرد خود را کور کرده است

تصویر معلمی که شاگرد خود را کور کرده است
تعلیم‌الاطفال مفتاح‌الملک. ۱۳۲۲ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: آموزش و پرورش مکتب‌خانه‌ای، ص۴۶.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان