تصویر قلعه سنگباران. امیر ارسلان به زبان ترکی آذری

تصویر قلعه سنگباران. امیر ارسلان به زبان ترکی آذری
۱۳۴۶ق. چاپ سنگی.
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ادبیات کودکان قوم‌های ایران، ص۶۴۷.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان