تصویر سوار شدن شهرزاد بر گردن علقمه دیو

تصویر سوار شدن شهرزاد بر گردن علقمه دیو
کتاب نوش‌آفرین‌نامه. ۱۲۷۹ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: قصه‌های بلند عامیانه، ص ۱۲۲.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان