تصویری از کتاب درخت خرما و بزی

تصویری از کتاب درخت خرما و بزی . تصویرگر علی عامه کن

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان