تصویری از کتاب الف‌ و بای مصور مفتاح‌الملک

بسعی و اهتمام عالیجاه آقا میرزا عباس نقاش مخصوص  و مباشر مطبوعه علمیه خاصه مدرسه مبارکه دارالفنون سمت اتمام پذیرفت...
کتاب الف‌ و بای مصور مفتاح‌الملک. ۱۳۰۳ق.  چاپ سنگی.
تصویرگر: میرزا عباس نقاش.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان