تصویرهایی از ژول لرمینا، الکساندر دوما

تصویرهایی از ژول لرمینا، الکساندر دوما.
خلیل خان ثقفی و محمد طاهر میرزا
در ابتدای کتاب داستان پسر کنت منت کریسطو، ژول لرمینا. ترجمه خلیل ثقفی، ۱۳۲۲ق. چاپ سنگی.
تصویرگر: میرزا علی خان نقاشباشی (مزین الدوله)
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۴)
فصل: ترجمه در ادبیات کودکان، ص ۴۵۲.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان