بعد از ظهر بچه‌ها در وارگمونت

پیرآگوست رنوار ۱۸۴۱–۱۹۱۹
بعد از ظهر بچه‌ها در وارگمونت ۱۸۸۴
رنگ روغن روی بوم

Pierre-Auguste Renoir 1841–1919 
Children's Afternoon at Wargemont 1884
oil on canvas
 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان