برگزاری کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان

علاقه مندان به کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان(تعریف و گونه ها)، ساختار داستان و شیوه بلند خوانی می توانند جهت شرکت در کارگاه ها با شماره ۸۸۵۵۲۳۱۸ تماس بگیرند. هر کارگاه ۴ ساعت و هفتاد هزار تومان است.
زمان: پنج شنبه یازده تیر     
کارگاه ادبیات کودکان: گونه ها و تعریف ۱۳-۹
کارگاه ادبیات کودکان: ساختار داستان و شیوه بلند خوانی

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان