بازی کودکان، نخستین نشريه‌ی مستقل كودكان

بازی کودکان، نخستین نشريه‌ی مستقل كودكان

اردیبهشت ۱۳۲۳ انتشار بازی کودکان با صاحب امتیازی ابراهیم بنی احمد و با همکاری عباس یمینی شریف آغاز شد.

 ناشر این نشریه هفتگی، جبهه آزادی بود. بازی كودكان در نخستين دوره با قطع بسيار كوچک شش در هفت سانتی متر و جلد ۴رنگ با نقاشي‌های كودكانه و مطالب و شعرهايی ساده براي كودكان خردسال پيش دبستان منتشر می شد. اما تا پايان دوره‌ی انتشار كه روي‌هم‌رفته ۴ سال به درازا  كشيد، ۴ بار قطع و ۳ بار نام آن دگرگون شد. با هر بار بزرگ شدن قطع مجله، زبان آن نيز دشوارتر می‌شد و گروه سنی مخاطبان نيز بالا‌تر می‌رفت، به گونه‌ای كه در پايان به مجله‌ای برای نوجوانان دبيرستانی تبديل شد كه صفحه‌ای برای كودكان خردسال‌ نيز داشت.

نام های دیگر این نشریه، رهنمای آینده، جهان تربیت و کتاب ادب و تربیت بوده است. برخي این نشریه را پيشگام مجله‌های كودكان ايران می‌دانند. بازی كودكان، نه تنها نخستين نشريه‌ی مستقل كودكان با نگرش آموزشی و پرورشی و الگوي مجله‌های بی‌شمار پس از خود بود، بلكه نخستين مجله‌ی كودكان بود كه با وجود دشواری‌های بسيار، ۴ سال دوام آورد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان