انتشار کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان

انتشار کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران، همان‌گونه که از نامش پیداست، نزدیک به ۱۵ سال است که به کار پژوهش درباره  تاریخ و فرهنگ و مطالعات کودکی ایران متمرکز است. در این راستا موسسه برای خود رسالت ویژه‌ای در جهت همبستگی  فرهنگی با کشورهای مانند تاجیکستان و افغانستان قائل است. 

زیرا ما یک فرهنگ در چند کشور هستیم. ریشه‌هایمان یکی است و هنگام بررسی‌های تاریخی گذر همه‌مان به یک سرچشمه می‌رسد. انتشار کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان از سوی انتشارات موسسه با همین هدف انجام پذیرفته و البته موسسه امیدوار است در آینده نزدیک بتواند کارهای مشترک فرهنگی با پژوهشگران کشورهای همسایه یا کشورهای با حوزه تمدنی مشترک انجام دهد.

کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان، پژوهش آقای فاضل شریفی از فرهیختگان افغان، تنها منبع در این زمینه است که به پژوهشگران افغان و پژوهشگران کشورهای دیگر و همچنین به مراکز فرهنگی و دانشگاهی و کتابخانه‌ها کمک می‌کند تا تحول فرهنگ کودکی را در این کشور بافرهنگ کهن بهتر و بیش‌تر بشناسند. سرفصل‌ها و زیرفصل‌های این کتاب به شرح زیر است.

فصل یک
نگاهی به پیشینهی موضوع

فصل دو
کودک و ادبیات کودک
الف. کودک و دورههای کودکی
ب. ادبیات کودک

فصل سه
چگونگی آموزش، تربیت و ادبیات کودک افغانستان تا سده بیستم
الف. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در دوره قبل از ظهور دین اسلام
ب. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در اوایل عهد اسلامی تا دوره تیموریان
پ. آموزش، تربیت و ادبیات کودک از آغاز دولت سلجوقی تا پایان دوره مغول
ت. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در دوره تیموریان تا سده بیستم

فصل چهار
چگونگی آموزش، تربیت و ادبیات کودک افغانستان در دوره معاصر
الف. چگونگی طرز تفکر نسبت به کودک
ب. چگونگی مکاتب و مراکز آموزشی افغانستان
پ. چگونگی تألیف و ترجمه کتب درسی افغانستان

فصل پنج
وضعیت عمومی ادبیات معاصر افغانستان و تأثیر آن بالای ادبیات کودک
الف. وضعیت عمومی ادبیات افغانستان
ب. وضعیت ادبیات کودک افغانستان

فصل شش
چگونگی آثار آموزشی، تربیتی و ادبی کودک افغانستان در دوره معاصر
الف. چگونگی آثار آموزشی – تربیتی کودک افغانستان
ب. چگونگی آثار ادبی کودک افغانستان در دوره معاصر

فصل هفت
مروری بر زندگی و آثار برخی از پیشگامان ادبیات کودک افغانستان
الف. شاعران ادبیات کودک
ب. نویسندگان ادبیات کودک
پ. مترجمان ادبیات کودک

برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره ۸۸۵۵۲۳۱۱  تماس بگیرید.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان