انتشار پیک کودک

انتشار پیک کودک

دوره آزمایشی انتشار  پیک کودک از مهر سال ۱۳۴۸ آغاز شد.

این نشریه ویژه ی کودکان پیش دبستانی و سال اول دبستان بود و هر ۱۵ روز یکبار منتشر می شد. مدیر نشریه پیک کودک ایرج جهانشاهی، و سردبیر آن فردوس وزیری بود. پیک کودک از ابتدا هدف های مشخصی همچون زبان آموزی، گسترش دانش پایه، یادگیری کاربرد ابزار، آشنایی با شعر و داستان بر پایه مهارت های زندگی را پیش روی خود داشت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان