انتشار پیک معلم (۱۳۴۳)،‌ راهنمای معلمان و خانواده‌ها

انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها

نخستین شماره‌ی پیک معلم، اول دی ماه ۱۳۴۳،‌ همراه با شماره‌ی اول پیک دانش آموز منتشر شد. این نشریه هدف اصلی خود را برطرف کردن اشکالات فنی آموزگاران در ارتباط با پیک دانش‌آموز می دانست و در هر شماره راهنمایی‌های اختصاصی مربوط به شیوه ی استفاده از همان شماره‌ی پیک دانش‌آموز را ارائه می کرد.

پيك معلم که نشریه ایی راهنما بود در نيمه نخست مهرماه ۱۳۴۶ همراه با نشریه پیک نوآموز نیز، به چاپ رسید که عنوان آن " پیک معلم : راهنمای پیک نوآموز" بود . اما با پايان سال ۱۳۴۶ نام پيك معلم دگرگون شد و با نام پيك معلم و خانواده: راهنماي مجلا‌ت پيك نوآموز و دانش‌آموز، به كار خود ادامه داد. در نخستين شماره ی اين نشريه، هدف بنيادي آن بار ديگر از سوي نويسندگان، یاری به معلمان و خانواده‌ها در پاسخگویی به پرسش های کودکان درباره ی مطالبی که در مجله خود خوانده اند،‌ بیان شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان