انتشار پیک دانش آموز (۱۳۴۳)

انتشار پیک دانش آموز

اول دی ماه ۱۳۴۳، اولین شماره ی نشریات پیک با نام پیک دانش آموز منتشر شد. مخاطبان این نشریه که هر پانزده روز یکبار منتشر می شد، دانش آموزان کلاس های چهارم تا ششم دبستان بودند.

هدف از انتشار پیک دانش آموز آن بود که کودکان کم کم به مطالعه مستقل عادت کنند و در خواندن و نوشتن مهارت بیابند، دامنه دانستنی ها و آگاهی شان گسترش یابد و دیدی گسترده تر به زندگی اجتماعی پیدا کنند. مسئولان نشریه برآن شدند تا با انتشار ادبیاتی گیرا در قالب داستان های کوتاه و شعر، گرایش به خواندن را در کودکان برانگیزند و با چاپ مطالب علمی، سرگرمی و کاردستی به نیازهای گوناگون آن ها پاسخ دهند. در دوره آزمایشی انتشار نشریه از مسئولان و کارکنان نامی برده نشده ولی از دوره سوم از ایرج جهانشاهی به عنوان مدیرمسئول و فریدون بدره ای، ایرج جهانشاهی، مهدخت صنعتی، اسماعیل سعادت، عباس سیاحی، حسن شادزیک، مهدی غروی، منوچهر محمودی، هادی نظری و فردوس وزیری به عنوان اعضای شورای نویسندگان یاد شده است.

از سال ۱۳۵۰، پیک دانش آموز برای دانش آموزان سالهای چهارم و پنجم دبستان و دوره راهنمایی منتشر شد. تغییر مخاطب بر بخشی از مطالب پیک تاثیر گذاشت و بر شمار داستان های واقعی آن افزوده شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان