انتشار نشریه پیشاهنگی و تربیت بدنی (۱۳۱۹)

پیش آهنگی و تربیت بدنی

 ۴ آبان سالروز انتشار اولین شماره ی نشریه پیش آهنگی و تربیت بدنی است. این نشریه در سال ۱۳۱۹ با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ابوالقاسم شکرایی، از سوی اداره پیش آهنگی و تربیت بدنی منتشر شد.

این نشریه که هر سه ماه یکبار منتشر می شد نیمی از مطالبش مربوط به  فعالیت‌های پیشاهنگی و نیم دیگر درباره‌ی تربیت بدنی و همه‌ی آن‌ها اخبار، گزارش‌ها و مطالب آموزشی بود. اگرچه مخاطب مجله گروه سنی نوجوان و جوان بود، بیش از آنکه مجله‌ای با مخاطب عام به شمار آید، نشریه  سازمانی یا وابسته به نهاد دولتی بود که به تبلیغ و ترویج فعالیت های خود می پرداخت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان