انتشار نشریه پیام کاوه (نشریه دانش آموزی) (۱۳۲۲)

پیام کاوه، نشریه ای دانش‌آموزی

۲۷ اسفند ۱۳۲۲، نخستین شماره ی نشریه پیام کاوه، به همت امیرهوشنگ عسگری و چند نفز از دوستان و همکلاسانش یعنی دانش آموزان مدرسه های شرف، دارالفنون و پانزده بهمن (رهنما)، در تهران انتشار یافت.

هدف اصلی پیام کاوه، مانند نامه ها و شبنامه های آن دوران، نجات افکار ملی از نفوذ روس و انگلیس و ایجاد همکاری بین هموطنان بود. پنج شماره ی ابتدایی این نشریه با امتیاز روزنامه آذربایجان و به عنوان ضمیمه ی آن روزنامه منتشر شد. شماره ی ششم با استفاده از امتیاز روزنامه شعله ور منتشر شد. ولی به علت فشارهای بیش از حد انتشار پیام کاوه متوقف شد. در سال ۱۳۲۴ بار دیگر پیام کاوه شروع به انتشار کرد. این بار با امتیاز نشریه ی هوشمند ولی پس از چند شماره از انتشار باز ایستاد. پیام کاوه در دوران حیاتش با استقبال دانش آموزان و نوجوانان مواجه بود.

راهنما
روز: 
۲۷
ماه: 
اسفند

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان