انتشار مجله کودک (۱۳۲۳) ، نشریه‌ای برای خردسالان و دبستانی‌ها

انتشار مجله کودک، نشریه‌ای برای خردسالان و دبستانی‌ها

مهرماه سال ۱۳۲۳، اولین شماره ی مجله کودک به صاحب امتیازی و مدیریت عباسعلی روحانی نجف آبادی، منتشر شد.

روحانی، که متخصص علوم تربیتی و پرورش کودکان بود با همیاری برخی از کارشناسان ترببتی و مربیان کودکستان ها این نشریه را منتشر می کرد. مجله ی کودک که با فاصله ی زمانی ماهانه منتشر می شد، ویژه ی گروه سنی خردسالان و سال های اول دبستان بود. این مجله در یک صفحه، با بزرگترها درباره ی دیدگاه های جدید آموزش و پرورش سخن می‌‌گفت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان