الهه مادر

الهه مادر، گل پخته به رنگ صورتی
اوايل هزاره دوم پ. م. موزه لوور
تاريخ ادبيات کودکان ايران (ادبيات شفاهی و دوران باستان)
فصل: آموزش و پرورش در ايران زمين، ص ۱۳۰.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان