اركستر بزرگ كودكان ارف ۱

اجرای موسیقی، ترانه و حركات موزون برای كودكان، نوجوانان و خانواده های آن ها در روز كودك توسط گروه كر كودكان و نوجوانان به رهبری آقای مسعود نظر با بیش از سه هزار نفر بیننده و شنوده، پایان بخش هفته كودك، بزرگداشت روز جهانی كودك كودك بود.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان