آرزوی بهروزی برای کودکان سراسرجهان درسال نو میلادی

به امید داشتن دنیایی بدون خشونت، جنگ، گرسنگی و بیماری در سال ۲۰۱۵ برای کودکان سراسر دنیا!

 سال گذشته بسیاری از کودکان در سراسر جهان به سبب جنگ، خشونت، گرسنگی و بیماری جان خود را از دست دادند.

داشتن دنیایی که تمامی حقوق تصویب شده در پیمان نامه حقوق کودک به تحقق در آمده باشد، هنوز تنها یک آرزو است و با واقعیت موجود جهان فاصله بسیار دارد؛ اما رسیدن به چنین هدفی ناممکن نیست.

تک تک ما ساکنین زمین برای ساختن دنیایی بدون خشونت، جنگ، گرسنگی و بیماری برای کودکان امروز و فردا، مسئول هستیم و هر گامی که در این سو برداشته شود، یک گام ما را به آن هدف نزدیک تر می کند.

به امید آن که در سال ۲۰۱۵ گام های موثر ترو مسئولانه تر برای ساختن دنیایی آرام و سراسر از شادی برای کودکان جهان برداشته شود.

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان